Makaleler

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZALARIN İNFAZI (CGTİHK 105/A)

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZALARIN İNFAZI KARARI (CGTİHK 105/A)

7 Ağustos 2019 Saat: 19:36
YORUM YAPTavsiye EtYazdır

Bu haber 809 kez okunmuştur

DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZALARIN İNFAZI KARARI
DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANARAK CEZALARIN İNFAZI (CGTİHK 105/A)

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı kararı koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla cezaların koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesidir. Bu infaz usulünden; sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler ile maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler, diğer şartları da taşımaları halinde yararlanabilirler. Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına karar verilen hükümlüler hakkında;

 1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma,

 2. Bir konutta veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,

 3. Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme

 4. Belirlenen programlara katılma

yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına hazırlanan denetim planına göre komisyon tarafından karar verilir.

Not: Hükümlünün,denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat ettiğinde veya denetimli serbestlik kararının infazı sürecinde cea infaz kurumuna geri dönmek istemesi halinde, infaz işlemleri değerlendirme komisoynunun talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hakimi tarafından karar verilir.

Hükümlü hakkındaki dosyanın tetkiki sırasında müddetname kontrol edildiğinde müddetnamedeki koşullu salıverilme tarihi ile sistmemdeki tarihin uyuşması halinde kayıt işlemi yapılmaz. Denetimli Serbestlik Memur Ekranında yer alan "düzeltme talep formu" doldurularak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na gönderilir. Gerekli düzeltme yapılmadan önce yükümlünün müdürlüğe müracaat etmesi halinde başvuru tutanağı tanzim edilir. Yükümlü iletişim bilgileri alınarak ilgili düzeltmenin yapılmasına müteakip yükümlü ile irtibata geçilir.

Hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hükümlü, ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra üç gün içerisinde, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Müdürlüğe müracaat için gereken üç günlük süre, hükümlünün ceza infaz kurumundan ayrılışını takip eden günden itibaren başlar. Son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatilin ertesi günü mesai bitiminde sona erer.

Hükümlü müracaatında kimliğini ispata yarayan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Müracaat edenin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlü olup olmadığı, ceza infaz kurumundan alınan fotoğraflı hükümlü bilgi formu ile de teyit edilir. Kimliğini ispata yarayan bir belgeyi ibraz edemeyen hükümlülerin kayıtları yapılmaz. Hükümlünün müracaatı tutanakla tespit edilerek hükümlüye müdürlüğe müracaat etmesi için süre verilir. Hükümlünün ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra son üç (3. gün) içerisinde müdürlüğe müracaat etmesi halinde nüfus cüzdanını çıkartarak başvurması için üç güne kadar süre verilir.

Hükümlü, denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içerisinde müracaat etmezse beşinci günü mesai bitimine kadar beklenir. Beşinci günden sonra kayıt kapatılarak herhangi bir işlem yapılmadan infaz hakiminden hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna iadesi istenir.

Hükümlünün dördüncü veya beşinci günü müracaat etmesi ve mazeret bildirmesi halinde kayıt kapatılmaz. Hükümlünün beyanı varsa mazereti, ve buna ilişkin belge, bilgi veya beyan tutanak altına alınır. Hazırlanan tutanak, dosyası ile birlikte karar verilmek üzere infaz hakimine gönderilir. İnfaz hakimin kararına göre işlem yapılır.

Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyen hükümlüler hakkında TCK'nın 292'nci ve 293'üncü maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere evrakın bir sureti Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Yasal süresi içinde kayıt kabul bürosuna başvuran hükümlüye ait evrakların incelenmesi sonucunda eksiklik bulunmaması halinde kayıt kabul bürosu tarafından yükümlünün adres ve iletişim bilgileri ve gerekli diğer bilgileri kayıt edilir. İlk başvuru tutanağı tanzim edilir. Ayrıca, Cumhuriyet başsavcılığı ilamat bürosuna hükümlünün müracaat ettiği ve nakil dosyasının kaydının yapıldığına ilişkin yazı yazılır.

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra dosya içeriğinden, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına dair kararın süre yönünden ilgili mevzuata uygun olmadığı anlaşılırsa, durum bir tutanakla tespit edilerek, karar verilmek üzere infaz dosyası Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Yabancı uyruklu hükümlünün ülkede kalmasının, siyasi, idari ve kamu güvenliği açısından sakıncalı olup olmadığı, sınır dışı edilmesi gerekip gerekmediği hususunda Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla İçişleri Bakanlığı'ndan görüş sorulur. Ülkede kalmasında sakınca görülen, oturma izni olmayan, sabit bir ikametgahı bulunmadığı gibi İçişleri Bakanlığı tarafından da kalacak bir yer gösterilmeyen veya yaşamını idame ettirecek bir geliri bulunmayan yabancı uyruklu hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri olarak, koşullu salıverilme süresi sonuna kadar ülke sınırları içine girmeme yükümlülüğü verilmek üzere dosyası değerlendirme ve planlama bürosuna tevzi edilir.

Yükümlünün yasal süresi içinde müdürlüğe müracaat etmesi ve yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili herhangi bir belirsizlik olmaması halinde ilk başvuru tutanağı tanzim edilir. Yükümlünün adres ve iletişim bilgileri kayıt edilir. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yükümlüye hakkındaki kararın türüne göre denetimli serbestlik uygulamaları, hak ve yükümlülükleri, ihlal durumları ve bunun sonuçlarını içeren form tebliğ edilir. Dosya değerlendirme ve planlama bürosuna tevzi edilerek yükümlü, değerlendirme ve planlama bürosuna yönlendirilir.

Hükümlü, büroya geldiğinde risk ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılarak; toplum içinde denetimine ilişkin esaslar ile eğitim ve iyileştirilmesine yönelik programlar belirlenir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları doğrultusunda denetim planı hazırlanır.

Denetim planında Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 83, 84, 85, 86, 87 ve 88'inci maddeleri uyarınca hükümlü hakkında belirlenen kamuya yararlı işte çalıştırma, bir konutta denetim ve gözetim altında bulurdurulma, bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma, belirlenen yer veya bölgelere gitmeme ve eğitim iyileştirmeye yönelik programlara katılma yükümlülüklerine ait bilgileri yer alır. Hükümlünün vaka sorumlusu ile görüşme tarihleri ayda bir olmak üzere müdürlüğe geleceği tarihlerle aynı zamana verilir.

Hükümlü hakkında yapılan risk ve ihtiyaç değerlendirmesine göre yükümlünün herhangi bir eğitim ve iyileştirme programına katılmasının gerekmediği değerlendiriliyor ise bu durum denetim planının rehberlik ve iyileştirme bölümüne açıkça yazılır.

Ülkede kalmasında sakınca görülen, oturma izni olmayan, sabit bir ikametgahı bulunmadığı gibi İçişleri Bakanlığı tarafından da kalacak bir yer gösterilmeyen veya yaşamını idame ettirecek bir geliri bulunmayan yabancı uyruklu hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri olarak, koşullu salıverilme süresi sonuna kadar ülke sınırları içine girmeme yükümlülüğü verilir.

Denetim planında, planı hazırlayan denetimli serbestlik memuru ve/veya değerlendirme ve planlama bürosunda görevli uzman ile hükümlünün imzası bulunur. İmzadan imtina halinde denetim planını imzalamamanın yükümlülükten muafiyet anlamına gelmediği hükümlüye bildirilerek bu husus denetim planının altına yazılıp imzalanır.

Hükümlüye, denetim planında belirlenen yükümlülükler ile uyması gereken kurallar ve dikkat etmesi gerek hususları içeren bilgilendirme formu verilir. Hükümlünün yükümlülüklerinin neler olduğu, hangi durumların ihlal sayılacağı ile plan süresince dikkat etmesi gereken hususları doğru ve yeterli olarak anlayıp anlamadığı teyit edilir. Hükümlünün dosyası, vaka sorumlusuna tevzi edilir. Hükümlü infaz bürosuna yönlendirilir. Denetim planı onay için komisyonuna sunulur.

Vaka sorumlusu, hükümlüyü denetim planının uygulanması, yükümlülükleri hakları, ihlalleri ve sonuçları hakkında sözlü olarak bilgilendirir.

Ülkede kalmasında sakınca görülen, oturma izni olmayan, sabit bir ikametgahı bulunmadığı gibi İçişleri Bakanlığı tarafından da kalacak bir yer gösterilmeyen veya yaşamını idame ettirecek bir geliri bulunmayan yabancı uyruklu hükümlüler hakkında değerlendirme ve planlama bürosu tarafından koşullu salıverilme süresi sonuna kadar ülke sınırları içine girmeme yükümlülüğü verilerek denetim planı hazırlandığında vaka sorumlusu tarafından durum İçişleri Bakanlığı'na bildirilir. Aynı zamanda vaka sorumlusu tarafından ilgili pasaport şubeye tahdit işlemleri için yazı yazılır. Yazıda; kişi hakkında tahdit girişi yapılıp yapılmadığı, tahdit girişi yapılmadıysa yapılması, yapıldı ise sonucu hakkında bilgi verilmesi istenir. Pasaport şubeden gelen tahdit yazısı dosyasına eklenir. Yabancı uyruklu hükümlülere ait bilgiler, Daire Başkanlığı ve yazılı olarak karşı çıkmaması halinde hükümlünün vatandaşı olduğu devletin diplomatik temsilcilik veya konsolosluğuna bildirilir.

Cezanın denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilmesi aşamasında denetim planı ile belirlenen yükümlülüklerin infaz şekli aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir. Bunlar

 1. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

 2. Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

 3. Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

 4. Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme yükümlülüğün yerine getirilmesi

 5. Belirlenen progrmalara katılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi

 6. Belirlenen diğer yönlendirilmelerin yerine getirilmesi

 • Psikiyatri Polikliliğine Sevk Etme

 • Okuma-Yazma Kursuna Yönlendirme

YORUMLAR

Bu Habere Yorum Yapılmadı. İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz? 
Lütfen Resimdeki kodu yazınız
 

Denetimli Serbestlik Son Dakika | Dilekçe | Af Yasası | İmza Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz
Email Adresiniz
Arkadaşınızın İsmi
Arkadaşınızın E-Mail Adresi
Varsa Mesajınız
Güvenlik KoduLütfen Resimdeki kodu yazınız